ГЛОБАЛ - ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ

 

 
Рейтинг: 3.00
(21)
"ГЛОБАЛ" предлага:
Преводи
Легализации и заверки
Новини
Образование в чужбина
Работа в чужбина
Свободното пътуване - едно от улесненията на еврочленството
За какво служи европейската здравноосигурителна карта?
Пенсиониране на работещите в чужбина
Документи за регистриране на МПС (нов внос)
Форум
Връзки


За контакти

Новини / Италия

04 Септември 07, 16:16 / Автор: Будилникъ
ДАНЪЧНИ СРОКОВЕ
Чуждестранните граждани, живеещи в Италия, са задължени да плащат данъци, както по договор за наемна работа, така и ако са на свободна практика. Тази информация ще ви даде по-ясна представа за данъчния език, който често е труден и за самите италианци.
Imposta diretta (Данък общ доход) се отнася до дохода на данъкопладците, като например заплатите и печалбата на дадена фирма: I.R.P.E.F. е данъкът върху дохода на физически лица.

Кои доходи се облагат с IRPEF?
IRPEF се заплаща от всички, които получават някакъв доход. Това не се отнася само до главата на семейството, но и до съпругата и малолетните деца, стига те да притежават някакви доходи. За пресмятането на цялостния доход, обхващащ една календарна година, е необходимо да бъдат взети предвид всички натрупани приходи, независимо от вида извършена дейност или причината за получаването им. Доходите например, могат да произхождат от: наемна работа (redditi di lavoro);
производствени, търговски, занаятчийски дейности и др.(redditi di impresa); професионална и артистична дейност (redditi di lavoro autonomo);

Кой е длъжен да плаща IRPEF?
Всички физически лица, живеещи и получаващи доходи в Италия, са длъжни да плащат IRPEF. За да се пресметне общия доход за облагане е необходимо да се съберат всички получени доходи през
годината, върху които се начислява IRPEF.

Доходи произхождащи от наемна работа

В тази категория влизат заплатите, пенсиите и плащанията, получени при извършването на работа като подчинени. За начисляването на IRPEF върху заплатите се прилага т.нар. система на "задържане при извора", т.е. всички работодатели в момента на изплащане на месечното възнаграждение, задържат IRPEF от заплатите на работещите. Удръжките се внасят от работодателя до 16 число на следващия месец, чрез новия modello F24, който включва и ДДС (IVA) и други осигуровки и данъци. По този повод работодателя се нарича "sostituto d’imposta" (заместник на данъкоплатеца), тъй като плаща дължимите от неговия служител данъци, приспадайки ги предварително от заплатата му.

Доходи произхождащи при свободна практика

Отнася се до доходи, произхождащи от т.нар. свободни професии (като доктори, инжинери и т.н.) или артистична дейност. Нетния (без данъци) професионален доход се пресмята на базата на получените през годината приходи, без да бъдат прилагани направените разходи при изпълнение на дейността за същия период. Трябва да се има предвид, че фирмата, която изплаща дадено възнаграждение на работещ на свободна практика, трябва да приспадне една част от сумата за IRPEF, която след това се изплаща на държавата: днес удръжките се равняват на 20% от целия доход.

Imposta indiretta:

Засяга данъкоплатеца само в някои случаи, когато същият разполага с по- големи финансови средства, прилагайки ги в покупко-продажбата на блага и др.

Iva (Данък добавена стойност)

Данък, който завишава стойността на благата в отделните производствени и дистрибуторски фази, като окончателно влияе върху крайния консуматор, който трябва да заплати цялата му стойност.
Iva- ДДС касае вноса, отдаването на блага и услуги в сферата на производството, изкуството и свободните професии.

Operazioni Intracomunitarie

Покупка и продажба на блага извършени между подлежащи на облагане с ДДС, които произхождат от държави членки на Европейската общност и извършващи физически трансфер на стоки от ЕС,
се наричат operazioni intracomunitarie междукомунитарни операции.

INTRASTAT

Система за проверка на статистическите фискални данни, отнасящи се до стокообмена между страните членки на ЕС. Задължават се подлежащите на облагане с ДДС, които извършват покупко-продажба или стокообмен с лица също облагани по ДДС, но живеещи в други държави членки
на Европейския Съюз, да представят периодичен списък (modello Intra) на покупките и продажбите пред органите на местната митница.

Addizionale regionale e comunale (Обществено осигуряване)

Този данък (регионален или общински) се заплаща от физически лица, като се начислява определена квота върху дохода, която е включена в данъка Irpef.

La Tosap

Касае всякакъв вид заемане на площ, било то улици, тротоари, площади или всякакъв друг вид блага, принадлежащи на държавата. Данъкът се заплаща в зависимост от заетата обществена площ. Заемането може да бъде постоянно или временно (за по-малък период от една година).

Ritenute previdenziali ed assistenziali

Работодателят задържа част от брутната заплата на работника, за да внесе ДЗПО – Данък здравно пенсионно осигуряване. Пенсионният фонд в Италия е задължителен.

ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo
Фирмите, работещи в сферата на спорта и изкуството трябва да внасят данък ENPALS, отнасящи се
до предходния изтекъл месец.

INPS- Gestione Separata
INPS представлява една отделна форма на задължително осигуряване на доходите, отнасяща се до работещите на свободна практика, за които не съществува специален професионален орден.


Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.0624